Äitiyshuolto mukana edistämässä biopankkinäytteiden keruuta Siun sotessa

24.10.2022

Biopankkisuostumusten aktiivinen keruu aloitettiin Pohjois-Karjalan keskussairaalan Naistenkeskuksessa keväällä 2020.  Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveys ja hyvinvointi ja edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena on edistää kansanterveyttä ja ehkäistä raskausaikaisia häiriöitä.

Biopankkitutkimuksen avulla edistetään terveyttä. Sen avulla selvitetään sairauksien syitä ja ehkäisykeinoja sekä selvitetään perimän, ympäristön ja elintapojen vaikutusta sairauksien syntyyn. Näin ollen olin hyvin iloinen, kun sain aloittaa yhteistyön Pohjois-Karjalan keskussairaalan Naistenkeskuksen ja Itä-Suomen Biopankin välillä.

Pohjois-Karjalan keskussairaalassa odottaville äideille postitettiin biopankkisuostumuslomake kotiin 12-raskausviikon ultraäänitutkimusajan paperisen ajanvarauskirjeen liitteenä. Odottavat äidit palauttivat halutessaan suostumuslomakkeen kätilölle tai lääkärille tullessaan sairaalan äitiyspoliklinikalle.

Sähköinen asiointi lisääntyy koko ajan sairaalassamme ja paperiset kutsukirjeet vähenevät. Kun Naistenkeskus oli siirtymässä sähköiseen asiointiin syksyllä 2020, biopankkisuostumuksia ei voitu enää lähettää sairaalan kutsukirjeen liitteenä. Tuolloin Äitiyspoliklinikan kätilöt miettivät yhdessä, miten tavoittaisimme jatkossakin Pohjois-Karjalan odottavat äidit, ja heillä olisi mahdollisuus antaa vapaaehtoinen biopankkisuostumus. Sairaalan kätilöt ehdottivat, että biopankkisuostumuksia voisi kerätä perusterveydenhuollossa äitiysneuvolassa neuvolakäynnin yhteydessä jo ennen 12-viikon UÄ-tutkimusta. Neuvolassa tehdään seulontatutkimuksia ja otetaan erilaisia raskaudenajan verinäytteitä ja näin ollen biopankkinäytepyyntö olisi helppo ajastaa samalle ajalle muiden raskaudenajan verinäytteiden kanssa. Biopankkinäytteen antaminen olisi odottavalle äidille helppoa ja verinäyte tulisi annettua raskauden aikana.

Ehdotus oli mielestäni erittäin hyvä ja se kuvasi miten tärkeänä äitiyspoliklinikan kätilöt pitivät sitä, että odottavalle äidille tarjotaan mahdollisuutta antaa biopankkisuostumus ja -näyte terveyttä edistävään tutkimukseen.

Syksyllä 2020 pohdimme äitiysneuvoloiden henkilöstön kanssa miten edistäisimme biopankkisuostumusten keruuta Siun soten äitiysneuvoloissa. Mietimme olisiko hyvä hetki tavoittaa odottava äiti neuvolassa heti raskauden alussa vai kannattaisiko suostumus antaa odottavalle äidille esimerkiksi raskauden puolivälissä, jolloin valtaosalle raskaana olevista tehdään sokerirasituskoe. Biopankkisuostumus on vapaaehtoinen ja odottava äiti voi halutessaan palauttaa allekirjoitetun suostumuksen äitiysneuvolaan seuraavalla käynnillä. Terveydenhoitaja kirjaa näytteenottopyynnön potilastietojärjestelmään ja biopankkinäyte otetaan muiden raskaudenajan laboratoriokokeiden yhteydessä.

Alkuraskauden neuvolakäynnillä odottavalle äidille ja perheelle tulee paljon tietoa raskauteen liittyen. Moniammatillisessa kokouksessa päädyimme siihen, että äidit saattavat olla valmiimpia vastaanottamaan tietoa biopankkitoiminnasta ja – suostumuksesta raskauden puolivälissä.

Äitiysneuvolan terveydenhoitaja on tässä yhteistyössä avainasemassa. Terveydenhoitaja tuntee oman alueensa odottavat äidit ja sovimme yhteisesti, että terveydenhoitaja saa käyttää omaa harkintaa milloin katsoo parhaaksi antaa äidille biopankkisuostumuslomakkeen kotiin luettavaksi. Emme siis sopineet mistään tarkasta toimintatavasta, jonka mukaan kaikissa Siun soten äitiysneuvoloissa tulisi toimia. Tärkeintä on, että jokaisella odottavalla äidillä on mahdollisuus antaa biopankkisuostumus ja – näyte jossain raskauden vaiheessa niin halutessaan.

Siun soten Pohjoisen alueen äitiysneuvoloissa (Juuka, Lieksa, Nurmes) aloitimme pienimuotoisen, epävirallisen pilotoinnin biopankkisuostumusten keruun edistämiseksi jo syyskuussa 2020.  Tuolloin yhteistyön käynnistyminen äitiysneuvoloiden ja biopankin välillä oli kansallisestikin kiinnostava asia. Loppuvuodesta 2020 oli Siun soten äitiyshuollon koulutuspäivä, jolloin ”pilotissa” mukana ollut osastonhoitaja kertoi kollegoilleen kokemuksistaan, miten biopankkitoiminta on käynnistynyt Pohjoisen alueen äitiysneuvoloissa. Pilotointiaika ennen äitiyshuollon koulutuspäivää oli varsin lyhyt, mutta jo lyhyellä ajalla kokemukset biopankkisuostumusten keruusta äitiysneuvolassa olivat kannustavia. Biopankkisuostumus annettiin odottavalle äidille neuvolakäynnin yhteydessä. Odottava äiti sai tutustua suostumukseen rauhassa kotona ja hänellä oli mahdollisuus palauttaa suostumus äitiysneuvolaan esimerkiksi seuraavalla neuvolakäynnillä.

Äitiysneuvolan terveydenhoitajat saivat itse suunnitella miten biopankkisuostumusten keruu olisi järkevintä toteuttaa heidän vastaanotoillaan. Pilotissa mukana olleiden äitiysneuvoloiden terveydenhoitajat kertoivat, että suostumus oli helppo antaa odottavalle äidille neuvolakäynnillä. Samalla terveydenhoitajat kertoivat äidille lyhyesti mitä tarkoittaa biopankkisuostumus. Terveydenhoitajat kirjasivat potilastietojärjestelmään biopankkiverinäytepyynnön ja he ajastivat pyynnön muun raskauden aikaisen verinäytteen kanssa samalle ajankohdalle. Terveydenhoitajat postittivat heille palautetut biopankkisuostumuslomakkeet tutkimushoitajalle Pohjois-Karjalan keskussairaalaan. Terveydenhoitajien mielestä biopankkisuostumuksen antaminen ja vastaanottaminen ei työllistänyt heitä liikaa neuvolakäynnin yhteydessä.

Positiivisen palautteen perusteella Siun sotessa biopankkisuostumusten keruuta äitiysneuvoloissa laajennettiin ja vuoden 2021 alusta alkaen kaikissa äitiysneuvoloissa odottavilla äideillä on ollut mahdollisuus antaa biopankkisuostumus ja -näyte. Äitiysneuvoloissa kerätyt verinäytteet ovat tieteen kannalta erittäin arvokkaita. Biopankkitutkimusten avulla voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti edistää myös raskaana olevien terveyttä.

Haluan kiittää kaikkia, jotka olette edistäneet odottavien äitien mahdollisuutta luovuttaa biopankkinäytteitä tieteelliseen tutkimukseen. Lämpimän kiitoksen haluan lähettää kaikille niille odottaville äideille, jotka ovat antaneet biopankkisuostumuksen ja -näytteen.

Raikkain syysterveisin Marja-Leena Nuuttila

Tutkimushoitaja, Siun sote / Itä-Suomen Biopankki

Kuva: Pixabay

Äitiyshuolto mukana edistämässä biopankkinäytteiden keruuta Siun sotessa