Tietosuoja

Tietoturva ja tietosuoja ovat toimintamme perusedellytyksiä.

Biopankki käsittelee näytteitä ja tietoja salassa pidettävän tiedon tietoturvavaatimusten mukaisesti. Näytteen antajan nimi ja vastaavat tunnistetiedot korvataan koodilla, jonka purkuavainta säilytetään erillään. Tunnisteellisia näytteitä ja tietoja voidaan luovuttaa vain, jos siihen on perusteltu tarve, kuten yhdistää biopankin näytteisiin ja tietoihin muita, esim. tutkijan jo aiemmin keräämiä tietoja.

Biopankin näytteitä ja tietoja ei voida käyttää rikostutkinnassa, näytteen antajaa koskevassa hallinnollisessa päätöksenteossa eikä työsuhdetta tai vakuutussopimusta arvioitaessa. Luvaton tietojen käyttö on rikos.

Biopankkitutkimusta suorittava näytteiden ja tietojen vastaanottaja sitoutuu kirjallisesti näytteiden ja tietojen asianmukaiseen käsittelyyn ja suojaamiseen. Biopankki varautuu tietoturvauhkiin ajan tasalla olevin suojausmenetelmin ja toimintatavoin.

Itä-Suomen Biopankin tietosuojaseloste.

Käsittelyperuste

Itä-Suomen Biopankin rekisteripitäjänä toimii Pohjois-Savon hyvinvointialue (PSHVA). Tietosuoja-asioissa voit ensisijaisesti ottaa yhteyttä Itä-Suomen Biopankkiin, ks. yhteystiedot alla. Voit olla yhteydessä myös PSHVA:n tietosuojavastaavaan.

Biopankkilaissa säädetyn käsittelyperusteen lisäksi henkilötietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 9 artiklan 2 kohdan i alakohdan nojalla. Biopankki käsittelee toiminnassaan erityisiä henkilötietoja (erit. terveys- ja geneettisiä tietoja). Näytteiden ja tietojen käsittelyn vastustaminen ja kielto Itä-Suomen Biopankissa perustuu biopankkilakiin ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklaan.

Henkilötietosi säilyvät suojattuina.