Eettiset näkökulmat

Vastuullinen toiminta, laadukkaat näytteet sekä näytteen antajan yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden suojaaminen ohjaavat toimintaamme.

Itä-Suomen Biopankin toiminnan keskeisiä periaatteita ovat korkea laatu ja näytteen antajan yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden suojaaminen. Toiminta pidetään mahdollisimman avoimena ja läpinäkyvänä kansalaisten, tutkijayhteisön ja muiden sidosryhmien suuntaan. Biopankin tutkimusyhteistyön säännöt ovat julkisia. Biopankin toiminta perustuu 1.9.2013 voimaan tulleeseen biopankkilakiin (688/2012) ja toimintaa ohjaa ja valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Näyte- ja tietoluovutuksista tieteelliseen tutkimukseen tehdään aina kirjallinen sopimus. Biopankkitutkimukset arvioidaan biopankin tieteellisessä ohjausryhmässä, jonka jäsenillä on kattava kokemus biolääketieteellisestä tutkimuksesta. Myös biopankin itse mahdollisesti tekemät tutkimukset arvioidaan samojen vaatimusten mukaisesti. Tutkimusprojektin arviointia varten tieteellisen ohjausryhmälle on toimitettava yksityiskohtainen selvitys näytteiden ja tietojen käsittelystä, etenkin miten varmistutaan yksityisyyden suojan, tietosuojan ja tietoturvan toteutumisesta.

Vastuullinen toiminta, laadukkaat näytteet sekä näytteen antajan yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden suojaaminen ohjaavat toimintaamme.