Biopankkitutkimus

Itä-Suomen maantieteellisen eristyneisyyden ja vähäisen muuttoliikkeen seurauksena syntyneen yhtenäisen väestöpohjan ansiosta alueelta kootut näytekokoelmat ovat erityisen arvokkaita kansanterveyden tutkimukselle.

Terveystieteellinen tutkimustyö tarvitsee suuria väestöön pohjautuvia näytekokoelmia, joiden hallinnointi ja säilytys vaativat voimavaroja ja osaamista. Itä-Suomen Biopankin tehtävänä on kerätä, käsitellä ja säilyttää ihmisestä otettuja näytteitä (esim. kudos-, veri- ja DNA-näytteitä) ja niihin liittyviä tietoja sekä luovuttaa niitä eteenpäin terveystieteelliseen tutkimus- ja tuotekehitystyöhön.

Itä-Suomen Biopankin näytteet kerätään pääsääntöisesti hoitoon liittyvän näytteenoton yhteydessä (esim. verinäytteen otto, leikkaukset ja koepalojen otot), jolloin näytteen antajalle ei tehdä ylimääräisiä toimenpiteitä. Periaatteena on, ettei biopankkitutkimus koskaan vaaranna hoidon toteuttamista tai taudinmääritystä.

Itä-Suomen Biopankkiin kootaan, kerätään ja siinä säilytetään näytteitä ja niihin liittyvää tietoa tulevaa biopankkitutkimusta varten. Näytteisiin liitetään tietoa näytteestä (esim. näytetyyppi, näytteisiin liittyvät havainnot) ja näytteen antajasta (esim. ikä, sukupuoli, annettu hoito, hoidon tehoaminen, erilaiset mittaukset).

Tutkimustulosten toivotaan auttavan sairauksien ehkäisemisessä ja tehokkaampien hoitomuotojen kehittämisessä. Biopankkitutkimuksen päätyttyä näytekohtaiset tutkimustulokset tallennetaan biopankkiin, jonka jälkeen näytettä tai siitä saatua tutkimustulosta voidaan käyttää tulevissa tutkimuksissa. Näytteet ja niistä saatava tieto ovat tasapuolisesti tutkijoiden käytettävissä.

Näytteitä ja niihin liittyvää tietoa voidaan käyttää monenlaisissa tutkimuksissa mukaan lukien pitkäkestoiset seurantatutkimukset ja kansainväliset tutkimushankkeet. Niistä voidaan myös selvittää yksilön geeniperimää ja sen vaikutuksia sairastavuuteen. Geeniperimää koskevan tiedon käyttö sairauksien syntymekanismien tutkimuksessa on yleistä, ja sen odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa.